Ngày đăng bài: 11/06/2024 12:19
Lượt xem: 265
HƯỚNG DẪN TRA CỨU GIÁO TRÌNH CÁC KHOA

b

Giáo trình được phân theo từng KHOA với mã ký hiệu như sau:

+ Khoa Tiếng Anh_TA

+ Khoa Tiếng Trung_TTR

+ Khoa NN & VH Nhật Bản_TNH

+  Khoa Tiếng Pháp_TP

+ Khoa Việt Nam học_VNH

+ Khoa Quốc Tế học_QTH

+ Khoa NN & VH Hàn Quốc_TH

+ Khoa Tiếng Nga_TNG

*Bạn đọc có thể tra cứu GIÁO TRÌNH theo KHOA theo hướng dẫn như ảnh dưới đây

Ví dụ Bạn đọc muốn tìm GIÁO TRÌNH theo KHOA Nhật thì chọn tiêu chí Bộ Sưu Tập là "Giáo Trình Mới" và Khoa là "TNH". 

Ngoài ra có thêm tiêu chí chọn GIÁO TRÌNH có file PDF hoặc CD hoặc PDF + CD, bạn đọc kích chọn tiêu chí Bộ Sưu Tập là  "Giáo trình mới/CD" hoặc "Giáo trình mới/CD+PDF" hoặc "Giáo trình mới/PDF"

 

*  Bạn đọc có thể tra cứu GIÁO TRÌNH theo NGÀNH HỌC theo hướng dẫn như ảnh dưới đây

Ví dụ Bạn đọc muốn tìm GIÁO TRÌNH theo NGÀNH  Ngôn ngữ Anh có mã ngành là:7220201. Bạn đọc  chọn tiêu chí Bộ Sưu Tập là "Giáo Trình Mới" và Đào Tạo là "7220201". Mã Ngành học  là Ký hiệu của tên Ngành học mà Bạn đọc đã được PHÒNG ĐÀO TẠO cung cấp

 

*  Bạn đọc có thể tra cứu GIÁO TRÌNH theo MÔN HỌC  theo hướng dẫn như ảnh dưới đây

Ví dụ Bạn đọc muốn tìm GIÁO TRÌNH theo MÔN HỌC có MÃ HỌC PHẦN "KXH1012" thì Bạn đọc Chọn tiêu chí BỘ SƯU TẬP là "GIÁO TRÌNH MỚI" và MÔN HỌC là "KXH1012". Mã học phần là Ký hiệu của tên Học Phần mà Bạn đọc đã được PHÒNG ĐÀO TẠO cung cấp

*  Bạn đọc có thể tra cứu GIÁO TRÌNH với sự kết hợp của KHOA và NGÀNH HỌC  theo hướng dẫn như ảnh dưới đây

- Ví dụ Khoa Tiếng Anh có các ngành đào tạo như sau:

+ Ngôn ngữ Anh_7220201

+ Sư phạm Tiếng Anh_7140231

Bạn đọc muốn tìm GIÁO TRÌNH theo Ngành Ngôn ngữ của KHOA Tiếng Anh   thì Bạn đọc Chọn tiêu chí BỘ SƯU TẬP là "GIÁO TRÌNH MỚI" và Khoa  là "TA" kết hợp Mã Ngành là '7220201". 

 

* TRA CỨU MÃ KHOA, MÃ NGÀNH theo bảng dưới đây (Bạn đọc có thể copy Mã ngành là dãy số ở dưới đây để đưa vào Mục Tìm Kiếm với tiêu chí "Đào Tạo" ở trên)

TRÌNH ĐỘ MÃ KHOA MÃ NGÀNH
CỬ NHÂN Khoa Tiếng Anh_TA Ngôn ngữ Anh_7220201
    Sư phạm Tiếng Anh_7140231
  Khoa Tiếng Trung_TTR Ngôn ngữ Trung Quốc_7220204
    Sư phạm Tiếng Trung Quốc_7140234
  Khoa NN & VH Nhật Bản_TNH Ngôn ngữ Nhật_7220209
  Khoa Tiếng Pháp_TP Ngôn ngữ Pháp_7220203
    Sư phạm Tiếng Pháp_7140233
  Khoa Việt Nam học_VNH Việt Nam học_7310630
  Khoa Quốc Tế học_QTH Quốc tế học_7310601
  Khoa NN & VH Hàn Quốc_TH Ngôn ngữ Hàn Quốc_7220210
  Khoa Tiếng Nga_TNG Ngôn ngữ Nga_7220202
THẠC SĨ   Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh_8140111
    Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu_8222024
    Ngôn ngữ Anh_8220201 
    Ngôn ngữ Trung Quốc_8220204
TIẾN SĨ   Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh_9140111
    Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu_9222024